Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) SAZIVAM 23. sjednicu GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA za dan 28. siječnja 2021.godine. Sjednica će se održati u Kneževom dvoru, Trg k. P. Krešimira IV, s poĉetkom u 13,30 sati.

  • Poziv & Dnevni red 23. sjednice GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA - pogledaj
0
0
0
s2smodern

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 940-01/21-10/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 12.01.2021

0
0
0
s2smodern

Natječaj za davanje za zakup javne površine KLASA: 363-05/21-50/2, URBROJ: 2198/24-04/01-21-1, od 11.01.2021. godine - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Javni natječaj za imenovanje zamjenika zapovjednika JVP Pag - Tekst natječaja

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 34. st. 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („NN“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11, 144/12 i 19/13) i članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik Grada Paga 5/09 i 3/13) sazivam nastavak 22. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga za dan 28. prosinca 2020.godine. Sjednica će se održati u prostorijama Kneževog dvora u Pagu, Trg k.P.Krešimira IV, s početkom u 12,30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća Grada Paga Dario Grašo,v.r.

Pogledaj dokument

0
0
0
s2smodern

Na temelju članka 52. i 53. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Paga (Službeni glasnik grada Paga 5/09 i 3/13) saziva se 22. sjednica GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA. Obzirom na opće poznatu situaciju vezano za virus epidemiju (COVID 19) sjednica će se održati elektroničkim putem Za sjednicu predlažem - Verifikacija zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga

DNEVI RED - pogledaj

0
0
0
s2smodern

OBAVIJEST o javnoj raspravi od 7. prosinca 2020. do 7. siječnja 2021. godine stavlja se na javni uvid Studija o utjecaju na okoliš uzgajališta bijele ribe na lokaciji kraj otoka Mauna kapaciteta 5000t/god, Grad Pag, Zadarska županija - pogledaj

0
0
0
s2smodern

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (Narodne novine br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13), Županijska lučka uprava Zadar  objavljuje javni:

P O Z I V

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Zadarske županije:

0
0
0
s2smodern

Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17), Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09), Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09), Zakona o sportu (71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13,19/16, 98/19, 47/20, 77/20), Zakona o udrugama (NN 74/14 i 70/17), Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Paga, Upravni odjel za prostorno uređenje i gospodarstvo upućuje

0
0
0
s2smodern

Djelatnici tvrtke CIKLON d.o.o. za sanitarnu zaštitu čovjekove okoline, Zadar provoditi će mjere sustavne deratizacije na području Vašeg Grada.

0
0
0
s2smodern