Natječaj za prodaju zemljišta KLASA: 940-01/20-20/10, URBROJ 2198/24-04/01-20-1

0
0
0
s2smodern

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga na predjelu Vodice

0
0
0
s2smodern

Natječaj za organizaciju Paškog zimskog karnevala 2020. godine

0
0
0
s2smodern

Radi predlaganja kandidata za javna priznanja Grada Paga, temeljem članka 4. ODLUKE O JAVNIM PRIZNANJIMA GRADA PAGA («Službeni glasnik Grada Paga» 5/16 i 3/18), Gradonačelnik Grada Paga objavljuje poziv za predlaganje kandidata za javna priznanja Grada Paga.

0
0
0
s2smodern

Natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Paga KLASA: 932-01/20-10/1, URBROJ: 2198/24-04/01-20-1

0
0
0
s2smodern

Temeljem članka 24. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Pag, Upravno vijeće Javne vatrogasne postrojbe Pag na dan 13. prosinca 2019. godine, donijelo je sljedeću - Odluka o poništenju JAVNOG NATJEČAJA za imenovanje zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Pag

0
0
0
s2smodern

Dnevni red 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga možete pogledati u nastavku - pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern

I. Obavještavaju se vlasnici zemljišta na predjelu „Prosika“ u Pagu, na potezu od kat.čest. 12184 do kat.čest. 12209, sve k.o. Pag, da je Gradsko vijeće Grada Paga na sjednici održanoj 17. listopada 2019. godine, donijelo Odluku o davanju ovlasti za prodaju zemljišta u svrhu formiranja građevnih čestica na predjelu „Prosika“ u Pagu („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 11/19), radi formiranja građevnih čestica sukladno Urbanističkom planu uređenja obalnog pojasa Prosika-Golija („Službeni glasnik Grada Paga“ broj 10/19) te usklađenja stanja u katastarskom operatu i zemljišnoj knjizi.

0
0
0
s2smodern

Na službenim stranicama Grada Paga objavljen je Službeni glasnik broj 11 za 2019. godinu. Glasnik se može pogledat u dijelu Publikacije- Službeni glasnik 11/2019. godina ili izravno klikom OVDJE.

0
0
0
s2smodern

Dnevni red 15. sjednice Gradskog vijeća Grada Paga možete pogledati u nastavku - pogledaj dnevni red

0
0
0
s2smodern