06/2014 - NATJEČAJ za davanje u zakup javne površine u svrhu postavljanja kioska i pokretnih naprava - objava 15.04.2014