Novosti & Aktualnosti

25 Studeni 2021
  Zbog organizacije rada žurnih službi i primarnih komunalnih službi na području grada Paga, Stožer CZ Grada Paga u suradnji s ...
25 Studeni 2021
Za inventivno i kreativno oblikovanje sadržaja namijenjenih aktivnom odmoru koji daju značajan doprinos kvaliteti i posebnosti ...
28 Studeni 2021
U susret Božiću, blagdanu Isusova rođenja, početak Došašća i ove se godine u Pagu obilježio tradicionalnim paljenjem prve adventske svijeće na glavnom gradskom trgu. U subotu, 27. studenoga 2021. u večernjim satima upaljena je prva adventska svijeća, a prigodni obred predvodio je paški župnik don Božo Barišić pred okupljenim građanima.

Obavijesti

 • Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti

  Poziv na testiranje u svrhu provjere znanja i sposobnosti - KLASA:

  više informacija
 • JAVNI POZIV u postupku evidentiranja dijela nerazvrstanih cesta na području Grada Paga

  Na temelju odredbi članka 131.,132. i 133. Zakona o cestama

  više informacija
 • Oglas za prijem u službu

  Oglas za prijem u službu samostalni upravni referent za imovinsko pravne

  više informacija
 • P O Z I V za predlaganje programa i projekata javnih potreba u područjima odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta i rekreacije, te ostalih programa iz područja društvenih djelatnosti od interesa za opće dobro Grada Paga u 2022. godini

  Na temelju Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave

  više informacija
 • 13/21 JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu - Komunalni redar

  JAVNI NATJEČAJ za prijem u službu - Komunalni redar - pogledaj

  više informacija
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
2020 godina

Naručitelj, Grad Pag, planira pokrenuti novi otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova sanacija odlagališta otpada „Sv. Kuzam“, Grad Pag / Etapa 1 – Faza 2.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:
· Nacrt Dokumentacije o nabavi
· Tehnički opis
· Glavni projekt
· Troškovnik
· Građevinska dozvala
- Obrasci


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 dana računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno na stranicama Grada Paga, te u EOJN . Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabava@pag.hr ili putem Eojn.
Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na internetskim stranicama .svojim

Klasa:330-01/20-10/2
URBROJ: 2198/24-02/03-20-3

 • Izvješće o prethodnom savjetovanju - preuzmi

 Prilozi:


 • I. Izmjenu i dopunu Plana nabave za 2020 godine - pogledaj
 • PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2020. GODINU - pogledaj

IZJAVE O NEPOSTOJANJU /POSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te ju ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Nadalje, Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijestiti da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
OBAVIJEST
Ne postoji gospodarski subjekt s kojima Grad Pag, kao javni naručitelj , ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

2019 godina

- Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresranim gospodarskim subjektima - pogledaj

Naručitelj, Grad Pag, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova sanacija odlagališta otpada „Sv. Kuzam“, Grad Pag / Etapa 1 – Faza 2.
Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:


· Nacrt Dokumentacije o nabavi
· Tehnički opis
· Glavni projekt
· Troškovnik
· Građevinska dozvala
- Obrasci


Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 dana računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno na stranicama Grada Paga, te u EOJN . Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabava@pag.hr ili putem Eojn.
Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na internetskim stranicama .svojim

Klasa:330-01/19-10/11
URBROJ: 2198/24-02/03-19-3

 Prilozi:

- Dokumentacija o nabavi - preuzmi

- Tehnički opis - preuzmi

- Glavni projekt Etapa 1 faza 2 - preuzmi

- Troškovnik Etapa 1 faza 2 - preuzmi

- Građevinska dozvola - preuzmi

- Popis projekta za bodovanje - preuzmi

- Izjava o ukupnom prometu - preuzmi

- Elaborat zaštite na radu - preuzmi

- Elaborat zaštite od požara - preuzmi

- Deponij Pag dopuna rujan 2019 - preuzmi

Grad Pag pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave usluga: Izrada muzeološko/interpretacijskog programa s troškovnikom unutrašnjeg uređenja i opreme samostana ( Crkva Marijina Uznesenja sa samostanom u Starom gradu )-interpretacijsko multimedijski centar, evidencijski broj nabave : MV: 03/19, Obavijest o nadmetanju objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0033193 s pripadajućom dokumentacijom.


- Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresranim gospodarskim subjektima - pogledaj

Naručitelj, Grad Pag, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu usluga izrade Idejnog rješenja ,glavnog i izvedbenog projekta obnove i prenamjene samostana u interpretacijski –multimedijski centar sa smještajnim kapacitetima za potrebe razvoja arheološkog turizma Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:
· Opis predmeta nabave;
· Tehničke specifikacije“;
· Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
· Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
· Kriterije za odabir ponude.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 dana računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno na stranicama Grada Paga, te u EOJN . Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabava@pag.hr ili putem Eojn.
Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama .
Prilozi:
- Dokumentacija o nabavi - preuzmi
- Prijedlog ugovora - preuzmi
- Posebni uvjeti, idejno rješenje, glavni i izvedbeni projekt- preuzmi
- Troškovnik - preuzmi


   • Naručitelj, Grad Pag, planira pokrenuti otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti za nabavu pružanja energetskih usluga u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti na području grada Paga.
    Sukladno članku 198. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016), Naručitelj ovim putem stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima dokumentaciju koja sadržava:
    · Opis predmeta nabave;
    · Tehničke specifikacije“;
    · Posebne uvjete za izvršenje ugovora;
    · Kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta;
    · Kriterije za odabir ponude.

    Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima trajat će 5 (pet) dana, računajući od dana objave ove dokumentacije na internetskim stranicama Naručitelja, odnosno na stranicama Grada Paga, te u EOJN. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu u tijeku trajanja prethodnog savjetovanja svoje primjedbe i prijedloge na dokumentaciju dostaviti Naručitelju na adresu e-pošte: nabava@pag.hr ili putem Eojn.
    Po isteku roka od 5 (pet) dana od objave ove dokumentacije na internetskim stranicama, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, a koje će u roku od 7 (sedam) dana od završetka prethodnog savjetovanja objaviti na svojim internetskim stranicama .

               - Dokumentacija o nabavi - preuzmi

              - Prilog 6.4. - Tražene specifikacije za cestovne svjetiljke - preuzmi

              - Prilog 6.4. - Tražene specifikacije za dekorativne svjetiljke - preuzmi

              - Prilog 6.4. Tražene specifikacije za sustav upravljenja i nadzora rasvjetom - preuzmi

              - Prilog 6.5. - Projektni zadatak - preuzmi

              - Prilog 6.6. - Referentno stanje tretiranog zahvata postojeće javne rasvjete grada Paga - preuzmi


   • Naručitelj Grad Pag pokrenuo je postupak jednostavne nabave Usluge izrade Studije poslovnog modela razvoja difuznog/integralnog hotela u gradskoj jezgri grada Paga koja je zaštićena kao kulturno –povijesna cjelina (Z-5123)-max 12 jedinica, Evidencijski broj nabave 05/19, a za koju sukladno članku 12. stavak 1. točka 1b Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16 – dalje u tekstu: ZJN 2016) nije obvezan provesti jedan od postupaka propisan Zakonom o javnoj nabavi, s obzirom na to da je procijenjena vrijednost nabave radova manja od 200.000,00 kuna bez PDV-a. Stoga se nabava provodi sukladno odredbama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave.
    Na temelju članka 6. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave ( Službeni glasnik Grada Paga br. 5/09, 9/10,3/13 i 2/16) i Odluke Gradonačelnika o početku postupka jednostavne nabave, Klasa: 330-01/19-10/2; URBROJ: 2198/24-04/01-19-2 od 18.02.2019, ovim putem pozivamo sve zainteresirane subjekte na dostavu ponude sukladno slijedećim uvjetima i zahtjevima koji predstavljaju osnovne elemente za izradu ponude:
   • PLAN NABAVE roba, radova i usluga za 2019. GODINU - WORD
   • I. izmjena Plan nabave za 2019 godinu - pogledaj dokument
   • II. izmjena Plan nabave za 2019 godinu - pogledaj dokument
   • Obavijest o odabiru - PDF
   • Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda - WORD

IZJAVE O NEPOSTOJANJU /POSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te ju ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Nadalje, Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijestiti da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
OBAVIJEST
Ne postoji gospodarski subjekt s kojima Grad Pag, kao javni naručitelj , ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

2018 godina
    • I Izmjena i dopuna plana nabave za 2018 - WORD
    • II Izmjena i dopuna plana nabave za 2018 - WORD
    • III Izmjena i dopuna plana nabave za 2018 - WORD
    • Plan nabave za 2018. godinu - WORD

Grad Pag pokrenuo je postupak jednostavne nabave usluga: IV. Izmjene i dopune PPUG-a, evidencijski broj nabave: BN 01/18. Poziv na dostavu ponuda upućen je na adrese triju gospodarskih subjekta:

1. CRTKANO d.o.o., Zagorska 3, 10360 Sesvete

2. ARKITEKTURA U BIJELOM d.o.o., Ribučka 9, 10000 Zagreb

3. ZONA KVADRAT j.d.o.o.o, Prilaz zagrebačkoj cesti 5,10010 Zagreb

Krajnji rok za dostavu ponuda je 28.03.2018. do 11:00 h

IZJAVE O NEPOSTOJANJU /POSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te ju ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Nadalje, Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijestiti da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
OBAVIJEST
Ne postoji gospodarski subjekt s kojima Grad Pag, kao javni naručitelj , ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

2017 godina
      • Pravilnik o jednostavnoj nabavi - WORD
      • Plan nabave za 2017. godinu - PDF
      • I izmjena i dopuna plana nabave - WORD
      • II izmjena i dopuna plana nabave 2017 - WORD
      • Registar bagatelne nabave za 2017 godinu - WORD
      • Registar ugovora javne nabave 01-12-2017 - WORD

IZJAVE O NEPOSTOJANJU /POSTOJANJU SUKOBA INTERESA
Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te ju ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
Nadalje, Naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijestiti da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.
OBAVIJEST
Ne postoji gospodarski subjekt s kojima Grad Pag, kao javni naručitelj , ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

2016 godina
      • Registar ugovora javne nabave za 2016 godinu - 28.12.2016 - PDF
      • Registar ugovora bagatelne nabave za 2016 god. - 28.12.2016 - PDF
      • PLAN NABAVE ZA 2016. godinu - 03.02.2016 - PDF
      • I izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 05.04.2016 - PDF
      • II izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 22.08.2016 - PDF
      • III izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 03.10.2016 - PDF
      • IV izmjena i dopuna plana nabave za 2016 s datumom 30.12.2016 - PDF
      • PLAN NABAVE ZA 2015. godinu - 05.05.2015 - PDF
      • I. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2015.godinu - PDF
      • II. IZMJENA PLANA NABAVE ZA 2015. godinu - PDF
2015 godina
      • REGISTAR BAGATELNE NABAVE ZA 2015 - PDF
      • REGISTAR UGOVORA JAVNE NABAVE ZA 2015 - PDF
2014 godina
      • REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - 22.12.2014 - PDF
      • REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI - 10.06.2014 - PDF
      • SPRJEČAVANJE SUKUBA INTERESA-ČLANAK 13. ZAKONA O JAVNOJ NABAVI - PDF
      • Plan nabave za 2014. godinu - PDF
      • I izmjene i dopune Plana nabave Grada Paga za 2014. godinu - PDF
      • II izmjene i dopune Plana nabave Grada Paga za 2014. godinu - PDF
      • III izmjene i dopune Plana nabave Grada Paga za 2014. godinu - PDF
2013 godina
      • Plan nabave za 2013. godinu - PDF
      • I. izmjene i dopune plana nabave Grada Paga za 2013. godinu - PDF
      • Registar ugovora o javnoj nabavi - PDF
2012 godina
    • III. Izmjenu i dopunu Plana nabave Grada Paga za 2012. godinu - PDF